Skip to main content Skip to search
 • Vodenje glavne knjige
 • Vodenje pomožnih knjig saldakontov
 • Vodenje registra osnovnih sredstev
 • Obračun plač
 • Izdelava vseh zakonsko predpisnih poročil s strani Ajpes in Statističnega urada
 • Izdelava mesečnih poročil o poslovanju
 • Izdelava medletnih bilanc
 • Svetovanje na področju davkov
 • Svetovanje na področju poslovanja
 • Davčno optimiziranje
 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk)
 • Vodenje analitične evidence stroškov in prihodkov
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ
 • Obračun drugih prejemkov fizičnih oseb: študentske napotnice, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, potni stroški
 • Vodenje evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Obračun davka na dodano vrednost
 • Obračun zamudnih obresti, izpis opominov
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov)
 • Izdelava davčne bilance
 • Medletna računovodska poročila in storitve po želji podjetja
 • Poročanje za Banko Slovenije
 • Izdelava aktov in sklepov podjetja, povezanih z računovodskim poslovanjem (pravilnik o blagajniškem poslovanju, pravilnik o popisu, pravilnik o računovodstvu, akt o sistematizaciji delovnih mest)
 • Opravljanje plačilnega prometa
 • Računovodske analize poslovanja
 • Kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na računovodske nepravilnosti
 • Arhiviranje računovodske in poslovne dokumentacije
  Druge računovodske storitve in svetovalne storitve